Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ (เลขที่ หมู่ ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด)*
อาชีพ
ไฟล์แนบ (ถ้ามี)
ขนาดไฟล์สูงสุด (24576KB)
ชนิดของไฟล์ (doc,docx,odt,pdf,txt,png,jpeg,jpg)
เพิ่มไฟล์

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป