Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
  • หน้าควบคุม
Create Ticket
ส่งคำร้อง
สร้างคำร้อง
ส่งคำร้อง
my ticket
คำร้องของฉัน
ดูคำร้องที่สร้างขึ้นทั้งหมด
คำร้องของฉัน
Ticket Status
สถานะของคำร้อง
ตรวจสอบสถานะ
มุมมอง สถานะ

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป