Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

- หน้าที่และอำนาจ ม.7(2)

(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำฯ

- ข้อมูลสถานที่ติดต่อ
- ศูนย์บริการร่วมกระทรวง
- Call Center 1313

(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ
      แบบแผน หนังสือเวียน นโยบายและการตีความ

กฎกระทรวง | มติคณะรัฐมนตรี | ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ แบบแผน | หนังสือเวียน | นโยบายและการตีความ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ม.9(4)

สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ ม.9(6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ข่าวสารจาก สขร.

ข่าวสารจาก สขร.

ไม่พบฟีด

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป