Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

หลักสูตรฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนัก

ภูมิคุ้มกันด้าน Cyber Security สร้างได้
20 กันยายน 2566
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form พื้นฐาน
20 กันยายน 2566
การสร้าง Dashboard เบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel
20 กันยายน 2566
ดูหลักสูตรทั้งหมด

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป