Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

แนะนำกฎหมาย

ข้อมูลบริการ

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ติดต่อกองกฏหมาย

กองกฎหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

0-2333-3909

0-2333-3909


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary (OPS), MHESI Thailand
ชั้น 3 อาคาร สวทช. (โยธี)
75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อาคารอุดมศึกษา 2 (ศรีอยูธยา)
328 ถ.ศรีอยุทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป