home icon contact icon B search icon B

 

156991978 3754796034574294 5779054405947002975 o 1200x480

154267466 3754796047907626 6619620773305794640 o  154981692 3754796097907621 5153535822772127308 o

วันนี้ 4 มีนาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้เข้าร่วมประชุม อว.ส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ผู้ประสานงานอว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หรือ อว.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยได้มีการหารือถึงแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดตั้งสถานที่ในการดำเนินงานและการแต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน