home icon contact icon B search icon B

 

ce1063ce7d9fdb39ab3d0708ff9661cbf 15216095 190312 0024

ce1063ce7d9fdb39ab3d0708ff9661cbf 15216095 190312 0024

     เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2562 / 13.30 น.  บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมประชาคม สป.วท. ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโดย ส่วนบริหารงานบุคคล สบ.สป.วท. โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมการประชุมได้รับรู้แนวทางและนโยบาย จากท่าน ปวท. รวมถึงร่วมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กร 

ในระหว่างการประชุม ท่าน ปวท. ได้ให้แนวทางและนโยบาย ในช่วงการปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ในชื่อ " กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม " โดยกระทรวงใหม่นี้ ไม่ไช่ กระทรวงอุดมศึกษา แต่เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และใช้ชื่อย่อที่เห็นตรงกันว่า " อว. " 

ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกฏหมายหลัก เป็น พระราชบัญญัติ(พรบ.) 5 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
4. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ พร้อมทั้งกำหนด Timeline การจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อย่างสมบูรณ์ในเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่ง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีการกำหนดแนวทาง โดยมี 2 ภารกิจ , 8 หลักการ , 3 ปฏิรูป ดังรายละเอียดด้านล่าง

2 ภารกิจ
- เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
- นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ

8 หลักการ
- Transformation
- Foundation of the Future
- Leading through Strategic Funding
- Empowering
- Autonomy with Accountability
- Modern Management Agencies
- Flow and Collaborative Networks
- Policy and Process Innovations

3 ปฏิรูป
- Administrative Reform
- Regulatory Reform
- Budgeting Reform

 0008

     อย่างไรก็ตาม กระทรวงใหม่นี้ ไม่ไช่เป็นการยุบเลิกกระทรวง แต่เป็นการควบรวม เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ ทำให้มีการจัดโครงสร้างงานในส่วนของ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สป.วท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกัน โดยผังโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ล่าสุด ณ ขณะนี้ ดังแสดงในภาพด้านล่าง

     ทั้งนี้ โครงสร้าง สป.อว. อยู่ระหว่างการเสนอแนะแนวทางการจัดโครงสร้างอัตรากำลังของกระทรวง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

0009

0010

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในกฎหมายจัดตั้งกระทรวง

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

  • สภาฯ/สอวช. มีบทบาทกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน อววน. กำหนดกรอบวงเงิน งปม. ววน. และจัดประเภทหน ่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
  • กสว./สกสว. มีบทบาทจัดทำรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน อววน. ตามที่สภาฯกำหนด และทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณด้าน ววน.
  • หน่วยงานในระบบ ววน. ประกอบด้วย 1) หน่วยงานด้านนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุน 3) หน่วยงานทำวิจัยและนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน ด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ และบริหารคุณภาพ ววน. 5) หน่วยงานจัดการความรู้และผู้ใช้ประโยชน์ • หน่วยงานทั้งหมดต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กสว. กำหนด เว้น สอวช. ซึ่งดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สภาฯกำหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร์แผน ที่เป็นเอกภาพ

  • กำหนดโครงสร้างดังนี้1) นโยบายยุทธศาสตร์2) แผนด้าน ววน. 3) แผนงานด้าน.. 4) แผนปฏิบัติการหน่วยงาน 5) โครงการพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง/โครงการ สร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา/ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่

  • สงป. จัดสรร งปม. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบ Block grant และ Multiyear ผ่านกองทุนฯ

การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการอุดมศึกษา และข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

  • สอวช. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่ และฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ที่จัดทำโดย สกอ.
  • สกสว. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่
  • สกอ. มีอำนาจจัดทำระบบสารสนเทศกลางด้านอุดมศึกษา
  • วช. ใหม่ จัดทำระบบสารสนเทศกลาง ววน. และรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ

Sandbox งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือเพื่อ ประโยชน์ในการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

คลิกดูรายละเอียด โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

เขียนข่าวโดย ภูษิต โพธิ์แสง

ภาพข่าว ส่วนสื่อสารองค์กร