home icon contact icon B search icon B

 

9465

 9465

      วันที่ 1 มีนาคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค - สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival : IT 2019)” โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, คุณสุวรรณี ยุธานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร ผู้จัดการโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชนมูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวถึงแนวนโยบายของ สวทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงความคาดหวังที่เยาวชนได้รับจากการประกวดและการต่อยอดโครงงาน อีกทั้งยังมีผู้ร่วมเสวนา “เผยความสำเร็จจากงานมหกรรม IT สู่ความสำเร็จ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของรุ่นพี่ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่

   1. คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท AIYA ได้รับรางรัลรองชนะเลิศ ในโครงการการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

   2. คุณภูมินทร์ ประกอบแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รับรางรัลที่ 2 ประเทศนิสิต นักศึกษา การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14

   3.ดร.รณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ อาจารย์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2008

 

9466

 

       ดร.กัลยาฯ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้ดำเนินการจัดงาน“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน หรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษและสนใจเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ให้กับประเทศ ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของ สวทช. ที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนต่อไปในนาคต

      

9468