DSC 6134

"รัฐมนตรีเอนก มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
คำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา ใช้แบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ
และสั่งการให้มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ได้เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น"

25 มกราคม 2564 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมหารือกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเห็นว่าทิศทางสถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐมนตรี อว.จึงได้เน้นย้ำให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากที่สุด คำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวง อว.ได้ใช้แบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบปกติ

DSC 6130 DSC 6144 DSC 6105

ทั้งนี้ อว.ได้หารือและประเมินสถานการณ์ร่วมกับ ศบค.กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา ซึ่งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้ตามบริบทและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ เน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบสอนในห้องเรียน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญและให้เตรียมพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค.และพื้นที่ในแต่ละจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

DSC 6120 DSC 6094 DSC 6075

นอกจากนี้กระทรวง อว.ยังได้มีส่วนร่วมสำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์กว่า 20 แห่ง และในสัปดาห์นี้เครือข่ายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ หรือ UHosNet จะร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสาคร กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระดมเข้าตรวจคัดกรองในเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งเป้าว่าจะตรวจได้ 70,000 รายในหนึ่งสัปดาห์

DSC 6108 DSC 6123 DSC 6113

"อว. จะดูแลให้แน่ใจว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งในห้องเรียนและโดยระบบออนไลน์ มีความต่อเนื่อง คำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา
ในขณะที่มีความปลอดภัย รวมทั้ง อว. จะมีร่วมเป็นกลไกสำคัญในการต้านภัยโควิดกับทุกหน่วยงาน"
 รมว.อว. กล่าว

DSC 6093DSC 6088DSC 6081

ถ่ายภาพ : วัชรพล วงษ์ไทย
เขียนข่าว : ปิยาณี วิริยานนท์

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/