122120975 4920112467999201 1986715474435615824 o

24 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมอธิปราย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต กมลา บีช จังหวัดภูเก็ต

122142560 4920114937998954 5402569267005171094 o122301858 4920114841332297 9071375753781128151 o122446682 4920114911332290 7843619401678713561 o

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในขณะนั้น กับกองทัพบก โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนายุทโธปกรณ์ ทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เรามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรทุนวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น 113 โครงการ นักวิจัยในโครงการทั้งสิ้นจำนวน 94 คน ขณะนี้มีผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินผลโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพบก (กมย.ทบ.) และนำไปสู่การผลิต/ใช้ประโยชน์แล้วจำนวน 4 โครงการ

122139566 4920118561331925 1274466805666670214 o122194419 4920117521332029 7748003777533981085 o122179698 4920112747999173 2925826323693567217 o

“สิ่งที่ได้ดำเนินการมาในโครงการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4-5 ปี มีโครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยขน์ตามวัตถุประสงค์ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโครงการที่เราดำเนินการทั้งหมดจะต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของกองทัพเพียงอย่างเดียวเทคโนโลยีหรืองานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการวิจัยต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆได้ โจทย์ที่สำคัญคือเราจะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้สามารถกระจายไปสู่ภาคธุรกิจ หรือไปสู่การต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้อย่างไร วันนี้เป็นโอกาสอันดีและเป็นความตั้งใจของ สป.อว. ที่อยากให้นักวิจัยของเรามาพบปะกัน เพราะในปัจจุบันการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ส่งผลกระทบในระดับใหญ่นั้นเป็นไปได้ยากมากหากไม่มีการทำงานในลักษณะเครือข่าย การพบกันในวันนี้นอกจากการเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกันแล้วยังจะเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคตรองฯ ศุภชัย กล่าวในตอนท้าย

122148017 4920118837998564 8855833883651962188 o122129970 4920119174665197 1172924925030108478 o122237959 4920119171331864 3061024790313646329 o

122587295 4920118841331897 1611106911797977832 o122481106 4920117717998676 5786434756695882095 o

122258231 4920114124665702 7408519658658270126 o

การประชุมสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงาน โครงการด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ และผลักดันนักวิจัยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ในการทำงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกองทัพบก ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ผู้รับทุน ผู้ร่วมวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน

 122465752 4920112011332580 838015099055816954 o

ถ่ายภาพ      : อินทิรา บัวลอย
เขียวข่าว     : เจษฏา วณิชชากร
วีดีโอ          : วีนัส แก้วประเสริฐ

เผยแพร่ข่าว ปราณี ชื่นอารมณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/