119181738 4726354024041714 3964004930547624483 o

119505537 4726353924041724 6075430376976441129 o119203924 4726381477372302 7121646816806007547 o

14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สป.อว. รศ.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

119205994 4726367684040348 3271302773336860642 o119524776 4726371910706592 8116119683882989267 o119297442 4726371927373257 2377486759226520082 o119508363 4726371930706590 7353757585658587328 o

สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ นี้ เป็นรูปแบบที่พัฒนาจากการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา ทดลอง และประเมินผล  โดยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรายวิชาเป็นแบบบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในศาสตร์ทางวิชาการ วางรากฐานความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองใจอาสา เน้นการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 2  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยมฯ ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินการ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ”

119172829 4726375960706187 2918190643272662534 o119181347 4726375950706188 5503804786665334439 o119166615 4726391114038005 8875561936707636608 o119169941 4726391120704671 2169091563333814028 o119475711 4726387187371731 3944336702012597291 o119588634 4726395850704198 7828838213222050512 o119451026 4726401114037005 1050940753507062124 o119470268 4726395804037536 3114072983851083696 o119222126 4726391170704666 7784748456184661043 o

119192381 4726354057375044 2936625722937238599 o

 

ถ่ายภาพ         : เจษฏา วณิชชากร

 

ข่าวเผยแพร่    : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400