103376969 4260090300668091 4947730212495085965 o

103376969 4260090300668091 4947730212495085965 o

11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง ผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ร่วมให้การต้อนรับ

 101966657 4260091157334672 849930728422318214 o  102421726 4260091370667984 2000431135939760442 o

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมกระทรวง อว. ในรอบ 1 ปี จากนั้นจะเป็นการนำเสนอ 7 ผลงานเด่นคือ การสร้างงานของ อว.และยุวชนสร้างชาติทั้ง 3 โครงการย่อย (ยุวชนอาสา บัณฑิตอาสาและยุววิสาหกิจเริ่มต้น) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง / การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (ReSkill–UpSkill) โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานคณะกรรมการโครงการ / การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ อว. สนับสนุนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.วช./ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล / การปรับบทบาทมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับอนาคต โดยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล และการสนับสนุนทุนวิจัยด้านต่าง ๆ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

 101966657 4260091157334672 849930728422318214 o  102421726 4260091370667984 2000431135939760442 o

เผยแพร่โดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 https://www.facebook.com/opsMHESI/