home icon contact icon B search icon B

 

10 aa4f6

               
                  นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจราชการ ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ โดยในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่องกรอบแนวทางและวิธีการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งบรรยายโดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) และเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติและการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) บรรยายโดยรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

 

                                                         2 d198a       1 4 2dc5e 

                                                         1 15dca       2 253f1

 

                      และวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน.ผตร.อว. ผตร.อว. และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจราชการ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของผู้แทนกระทรวง อว. และกระทรวงอื่นๆ บรรยายการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ โดยมีผู้แทนของกระทรวง อว. ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) เป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

          

                                                        10 aa4f6        12 d5811

           269010581 6725018517569188 9047851161941166415 n bbec1   Capture d3806   Capture3 89668

 

            และกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (กปว.สป.อว.) พร้อมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

                                                         8 dbccf        11 4e269

                                                          269863984 6756431607761212 7864340623287432318 n 324f8            Capture f25e9  

                                                          269826314 6756431757761197 8744760566201931493 n 5cf45            Capture2 090bf