home icon contact icon B search icon B

 

1

 

                         เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 09.3๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม กตร. ชั้น ๕ โดยมีนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายชุติเดช มีจันทร์) และสำนักงานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามในประเด็น ๑) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (การตรวจติดตามในประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในภาพรวม การตรวจติดตามในประเด็นการจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร  การตรวจติดตามในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) การตรวจติดตามในประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) ๒) การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓) การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  และ ๔) การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 

 

 

3  DSC 2415

 

4    5