home icon contact icon B search icon B

 

4

                     

                         เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ เข้าร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กตร. โดยมีนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๓ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สำนักงานจังหวัด แพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขนส่งจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยหน่วยงานในพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามในประเด็น ๑) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (การตรวจติดตามในประเด็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในภาพรวม การตรวจติดตามในประเด็นการจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร  การตรวจติดตามในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) การตรวจติดตามในประเด็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) ๒) การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๓) การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และ ๔) ตรวจติดตามงานอื่นๆ

 

                            3      2

 

                       6   7