home icon contact icon B search icon B

 

1

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) โดยมีนางสาวรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

3  

6   7