DSC 0232

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผตร.วท.) และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายเมธี ลิมนิยกุล  ผอ.ศวภ.1 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศวภ.1 จังหวัดเชียงใหม่

DSC 0253     DSC 0238

                    จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจพบว่า ศวภ.1 รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดคือ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ และ จ.น่าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณสูงกว่าเป้าหมาย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสแรก ศวภ.1 มีผลการดำเนินงานในภาพรวมและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน โดยได้ผลักดันแผนงานโครงการด้าน วทน. ให้บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน 10 โครงการ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันการใช้ วทน. ในภูมิภาคซึ่งผู้รับบริการงานด้าน วทน. มีความพึงพอใจ

                          ต่อมา ผตร.วท. ได้รับฟังบทบาท ภารกิจ ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของศูนย์วิทยาศาสตร์ บริการภาคเหนือ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้แนวคิด หลักการ วิธีการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

DSC 0262        DSC 0263

                      ในช่วงบ่าย ผตร.วท. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สวทช.ภาคเหนือ โดยมี นางปิยะฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทัน ผอ.ฝ่าย สวทช.ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน โดยในภาพรวม สวทช.ภาคเหนือ มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ผตร.วท. ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงบทบาทการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้กระจายไปยังผู้ที่อยู่ห่างไกลความช่วยเหลือและการเชื่อมโยงงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมสำนักงาน ศวภ.1 และ สวทช.ภาคเหนือด้วย

DSC 0280       DSC 0296

DSC 0301       DSC 0306

DSC 0316       DSC 0311