การตรวจราชการ
การดำเนินงานตามภารกิจของโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ. ๒)
และ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)
วันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

 dsc 10400bc9d5e7 54c8 e502 af58 9b660df45fb25694E69A 240E EFAF FA5F 4B78EFA85491

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หน.ผตร.วท.) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ. ๒) ณ สำนักงาน ศวภ. ๒ จ.ขอนแก่น โดยมีนายวิทยา สุวรรณสุข ผอ.ศวภ. ๒ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารงานจัดการสำนักงาน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ในการนี้ หน.ผตร.วท. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานแก่ ศวภ.๒ ทั้งด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกับจังหวัด ตลอดจนได้ให้ความรู้ในการจัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อผลักดันให้เข้าสู่แผนจังหวัด

จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการที่ วท. สนับสนุนจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงงานเคลือบผ้านาโน ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อ.ชนบท (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักร และจัดฝึกอบรม) โดยมี น.ส.สิริวรรณ ศรีสุธรรม และ คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและนำเยี่ยมชมโรงงาน โดยโรงงานนี้จะให้บริการเคลือบผ้าด้วยสารนาโนเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ผ้ามีความนุ่มลื่น ผ้ามีกลิ่นหอม ยับยั้งแบคทีเรียในผ้า ผ้าสะท้อนน้ำ ผ้าสะท้อนรังสี UV

และกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย อ.ชนบท (ได้รับงบประมาณสนับสนุนผ่านโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.) โดยมีนางบุญสิน ราษฎร์เจริญ ประธานกลุ่ม และ น.ส.วีรวรรณ นามขวา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและนำเยี่ยมชมวิธีการทอผ้าของกลุ่ม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไหมไทย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่ม เช่น โรงเพาะเห็ด และสวนสมุนไพรด้วย

และในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. หน.ผตร.วท. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนางรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ และคณะให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการสำนักงาน และการให้บริการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า ๓๕ ไร่ ตัวอาคารออกแบบให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน (Green Building) มีพื้นที่ใช้สอย ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เป็นที่ทำการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และ สำนักงาน ศวภ.๒ รวมถึงให้บริการพื้นที่แก่ภาคเอกชนและนักวิจัย ตลอดจนห้องประชุม Auditorium ซึ่งจะมีพิธีเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑