การตรวจราชการ
การดำเนินงานตามภารกิจของโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3)
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย เวทยพงษ์)
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ จ.สงขลา

DSC 0541

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ผตร.วท.แน่งน้อย ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการการดำเนินงานโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ณ สำนักงาน ศวภ.3 จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาวดาวริน สุขเกษม ผอ.ศวภ.3 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการสำนักงาน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงานแผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ในการนี้ ผตร.วท. ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของ ศวภ.3 เพื่อให้เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่สร้างการยอมรับและเข้าถึงหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด พร้อมทั้งด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการสำนักงาน การลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมกับจังหวัด ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการเขียนโครงการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเชิงผลลัพธ์อีกด้วย

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานไทรผู้ผลิตเครื่องแกง และ เต้าเจี้ยว ณ บ้านลานไทร ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้นำกลุ่มฯ ด้วย

ข้อมูลข่าวโดย : นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักตรวจราชการ (ตร.)