home icon contact icon B search icon B

 

                     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.๑) ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมรองนายกเทศมนตรี นางสาวผกาวรรณ แสนอ่อน ปลัดอำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ

                     ทั้งนี้ นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการ ศวภ.๑ ได้รายงานถึงความเป็นมา สภาพปัญหาของพื้นที่ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน การดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สู่การผลิตโคเนื้อคุณภาพ (ท่าผาโมเดล) การใช้ วทน. ในการพัฒนาการเลี้ยงโคขุน การใช้เครื่องม้วนอัดก้อน ชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดย ศวภ.๑ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานให้การอบรมแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่จากนายกเทศมนตรี และผลสำเร็จในการเลี้ยงโคตามแนวทางที่ วท. ได้ให้การสนับสนุน จากตัวแทนเกษตรกร

DSC 0172           DSC 0184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        จากนั้นในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านยางหลวง การดำเนินงานโครงการเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค รวมถึงฟาร์มเลี้ยงโคของเกษตรกรในพื้นที่      

DSC 0299DSC 0276

โครงการเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ
และศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านยางหลวง

DSC 0325DSC 0289

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค

                        ต่อมา วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ได้ตรวจติดตามแผนและผลการดำเนินงานของ ศวภ.๑ ภาคเหนือ โดยมีนายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการ ศวภ.๑ และคณะให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ศวภ.๑ พร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างบุคลากร การดำเนินงานตามพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ แผน/ผลและแนวทางการดำเนินงานของ ศวภ.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การบูรณาการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาม่อนล้านโมเดล แนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายด้วย วทน. โครงการด้าน วทน. ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง การประสานกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อผลักดันให้มีโครงการด้าน วทน. บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด

87F8C1D3 DA24 4509 B31A 73CB1BBDE98BDSC 0378

                        จากนั้นได้ตรวจติดตามแผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนางปิยะฉัตร ไคร้วานิช เบอร์ทัน      ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือและคณะให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน สวทช. ภาคเหนือ พร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร บทบาทหน้าที่ งบประมาณ การสนับสนุนทุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน/ผู้ประกอบการ ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรแกนนำในการเลี้ยงโคขุนด้วยอาหารหมัก ภายใต้โครงการท่าผาโมเดล การพัฒนาสร้างความตระหนักด้าน STEM ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้ง แผน/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

DSC 0434DSC 0423