Future Skill New Career Thailand
ติดต่องานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700

บริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

บริการสถาบันอุดมศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษา/บุคลากร

บริการนักศึกษา/บุคลากร

บริการประชาชนทั่วไป

บริการสำหรับประชาชนทั่วไป

บริการประชาชนทั่วไป

บริการธุรกิจประกอบการ

บริการสำหรับสถานประกอบการ/ธุรกิจ

บริการธุรกิจประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวผู้บริหาร
  2. ข่าวหน่วยงาน
  3. หนังสือเวียน/ข่าวประกาศทั่วไป
  4. ประกาศงานบุคลากร
  5. ทุนอบรมศึกษาพัฒนาอาจารย์
  6. ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวบุคลากร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

  1. หนังสือมาใหม่ !!
  2. อินโฟกราฟิก
  3. การจัดการความรู้ KM

 

Blue and Orange Promotion Announcement Paid

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาภาคประชาชน ชุดที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด้านสังคม จังหวัดพิจิตร) เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ.) เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติราชการ การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp?pageid=1427&parent=1232&directory=15370&pagename=content1

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๘-๗๑ 

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน