home icon contact icon B search icon B

 

DSC 1302

            เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานและนำคุณค่าสู่การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (กรณีการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน : จ.น่าน) ของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สทอภ. นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ. นางธัญวรัตม์ อนันต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ พร้อมคณะให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมผลการดำเนินงานในพื้นที่ ประกอบด้วย รับฟังความเป็นมาของโครงการน่านแซนด์บอกซ์ และความร่วมมือของ สทอภ. จากคุณจรรจรีย์ บุรณเวช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิกสิกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลนำร่อง จากคุณสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหาร  ส่วนตําบลเมืองจัง รวมทั้ง ผตร.อว. ได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ซึ่งได้จัดให้มีการประชาคมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ บ้านปางปุก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

          DSC 1252     DSC 1257

          DSC 1275     DSC 1316

          DSC 1346     DSC 1355

                                                                            DSC 1361