home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ราคากลาง  จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1.ราคากลาง

2.ปริมาณงานและราคา