ดาวน์โหลด  ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบ MOST IPTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563