ดาวน์โหลด  ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สป.อว. (อาคารพระจอมเกล้า) ปี 2563