home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้วด้านทิศใต้ ภายในเทคโนธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             1. ประกาศ ประกวดราคางานจ้างฯ และขอบเขตของาน (TOR)  ดาวน์โหลด
             2. ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงรั้วด้านทิศใต้ ภายในเทคโนธานีฯ  ดาวน์โหลด