ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 7

          มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

มาตรา 9

          มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้