ความเป็นมา

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยมีการประสานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนลดรายจ่ายภาคการผลิต เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ริเริ่มโครงการ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 และในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบรอบ 30 ปี โดยได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้าน จำนวน 30 หมู่บ้าน และให้การสนับสนุนและผลักดันให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีเดียวกันนี้ และในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้รับงบประมาณและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ 2552 มีโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 หมู่บ้าน
ในปีงบประมาณ 2553 มีโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 160 หมู่บ้าน
ในปีงบประมาณ 2554 มีโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 190หมู่บ้าน
ในปีงบประมาณ 2555 มีโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 215 หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันหมู่บ้านหรือชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำจำกัดความ

“ เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ จนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนและสามารถสร้างงาน สร้างเงิน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ”

ติดต่อ

 

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ
10400
โทร. 0-2333-3920,0-2333-3951
โทรสาร 0-2333-3931
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.