มาตรการและการเฝ้าระวังโรคโควิด-19
Future Skill New Career Thailand
ติดต่องานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700

บริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

บริการสถาบันอุดมศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษา/บุคลากร

บริการนักศึกษา/บุคลากร

บริการประชาชนทั่วไป

บริการสำหรับประชาชนทั่วไป

บริการประชาชนทั่วไป

บริการธุรกิจประกอบการ

บริการสำหรับสถานประกอบการ/ธุรกิจ

บริการธุรกิจประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. ข่าวผู้บริหาร
  2. ข่าวหน่วยงาน
  3. หนังสือเวียน/ข่าวประกาศทั่วไป
  4. ประกาศงานบุคลากร
  5. ทุนอบรมศึกษาพัฒนาอาจารย์
  6. ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวบุคลากร

ประกาศราคากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์

  1. หนังสือมาใหม่ !!
  2. อินโฟกราฟิก
  3. การจัดการความรู้ KM

calculator

งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563  ดาวน์โหลด

1.เงินสดคงเหลือ  ดาวน์โหลด

2.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  ดาวน์โหลด

3.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)  ดาวน์โหลด

3.2 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (ด้านการอุดมศึกษา)  ดาวน์โหลด

4.ลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์ (ด้านการอุดมศึกษา)  ดาวน์โหลด

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน