Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและประสานการตรวจราชการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวง

 

ภารกิจ

 1. จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง
 2. ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 3. ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 5. ประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากการตรวจราชการ
 6. พัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้างเครือข่ายประสานงานตรวจราชการ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบุคลากรหน่วยงาน

 

 

เนม 

นางสาวสุนีย์ เลิศเพียรธรรม     
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
                                         

process รองจัน 3 73838 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
        ผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

พี่เล็ก

 

นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

 

 

 พี่นก

 

นางสาวจิตติมา เอื้อทิตย์สกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

  

พี่นัน 

 

นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

พนิดา อ่อนมั่น2 

 

นางพนิดา อ่อนมั่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

พี่ช้อย

 

นายสมศักดิ์ จ้อยทองมูล
พนักงานบริการเอกสาร

 

 บีม

 

นางสาวศิริยากร อุดมลาภ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

 พี่นุ๊ก

 

 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เนม 

 

นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

นล

 

 นางสาวมณีนุช แสงน้ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 02 333 3934

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
  โทรศัพท์ 02 333 3832
 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป