Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและประสานการตรวจราชการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวง

 

ภารกิจ

 1. จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง
 2. ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 3. ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 5. ประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากการตรวจราชการ
 6. พัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้างเครือข่ายประสานงานตรวจราชการ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อหน่วยงาน

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 02 333 3934

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
  โทรศัพท์ 02 333 3832
 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป