Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1706769865575

อ่านเพิ่มเติม: แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

  • สร้าง .
  • ฮิต: 499

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

cover 2567 page 0001

  • สร้าง .
  • ฮิต: 593

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

official1

  • สร้าง .
  • ฮิต: 1661

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป