ประกาศ   โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

ov logo1 a4e23

 

 

 ประทับตราขอรับเงินสนับสนุนและฟอร์มกรอกข้อมูล  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1
 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400