Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

โครงการสำคัญ

บริการของเรา

เอกสารเผยแพร่

back next

  กองชับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา 2
  เลขที่ 328 ถนนศรีอยุทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  0 2039 5535 -36

  0 2039 5535 -36

  เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป