Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

--- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเพื่อเผยแพร่ ---

ข้อมูลติดต่อ

กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา 2 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2039 5537 - 40
โทรสาร 0 2039 55651

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป