Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

NEW RELEASES

HR NEWS ฉบับที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างทีมงานที่ไ...
19 Feb 2024
7 ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก
05 Feb 2024
7 ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infogra ...
ครั้งที่ 4-2567 เรื่อง “คุกคามทางเพศคืออะไร แบบไหนเรียกว่า “คุกคาม””
31 Jan 2024

บทความน่ารู้

คู่มือออนไลน์

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป