Call Center 1313

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
<\/span><\/p>","image":"","thumbnail":"images\/CCPHE\/mainTask_icon14.png"}},{"type":"switcher_item","props":{"title":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19","content":"

ดูทั้งหมด
<\/p>"}},{"type":"switcher_item","props":{"title":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","content":"

<\/p>"}},{"type":"switcher_item","props":{"title":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e07","content":"

<\/p>"}}]}]}]}],"name":"TAB"},{"type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center"},"children":[{"type":"row","children":[{"type":"column","props":{"position_sticky_breakpoint":"m","image_position":"center-center","media_overlay_gradient":""},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h2","content":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d","title_style":"h2"}},{"type":"text","props":{"margin":"default","column_breakpoint":"m","content":"

\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21<\/strong>
\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 17 \u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2 \u0e40\u0e25\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48 328 \u0e16\u0e19\u0e19\u0e28\u0e23\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32 \u0e41\u0e02\u0e27\u0e07\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e0d\u0e32\u0e44\u0e17 \u0e40\u0e02\u0e15\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e40\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23 10400
\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c 0 2039 5537 - 40<\/strong>
\u0e42\u0e17\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23 0 2039 55651<\/strong><\/p>"}}]}]}],"name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d"}],"version":"2.7.16"} -->

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ISO 27001 Audit Certification  ISO 27001:2013 Bureau Veritas Certification UK Limited  AlphaSSL CA - SHA256 - G4   WCAG 2.0 (Level AAA)