Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

หัวหน้าพาโกง 30 วินาที

 

หัวหน้าพาโกง 30 วินาที

ศปท.วท. ขอเผยแพร่สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ขอเสนอชุด "หัวหน้าพาโกง" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทุกระดับเกิดทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการทำลายชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เกิดความละอายในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่รุ่นลูกหลาน..จนถึงตนเอง "🚫โตไปไม่โกง..โตแล้วก็ต้องไม่โกง🚫": ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช

 

  • Hits: 1688

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 30 วินาที

 

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 30 วินาที

ศปท.วท. ขอเผยแพร่สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ขอเสนอชุด "ซื้อสิทธิ์ขายเสียง" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนทุกระดับเกิดทัศนคติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการทำลายชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต เกิดความละอายในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่รุ่นลูกหลาน..จนถึงตนเอง "🚫โตไปไม่โกง..โตแล้วก็ต้องไม่โกง🚫": ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช

 

  • Hits: 1630

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป