home icon contact icon B search icon B

 

118151010 3223591567694746 8709783661411233200 o

118101019 3223592321028004 8910248196622296816 o  118159780 3223592097694693 1679805476242523335 o

เมื่อวานนี้ 26 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ณ ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปชาอัสสัมสู่มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชา กาแฟ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ชาให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น โลชั่น สบู่ สเปรย์ระงับกลิ่น ซึ่งมีส่วนประกอบหลักจากชาที่ หมู่บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย และโครงการ หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ที่มีการนำองค์ความรู้ด้าน ธรณีวิทยา ธรณีนิเวศ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์น้ำพุร้อนโป่งปูเฟือง ได้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ที่บ้านโป่งปูเฟือง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรก โดยมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของชุมชน การพัฒนาการตลาดและแผนธุรกิจในปีต่อไป อย่างต่อเนื่อง

118451817 3223592457694657 7860308986334678378 o  118398500 3223592714361298 6843757958373836042 o

118459983 3223593057694597 2567284817948185002 o  118463145 3223592761027960 723988860613465950 o