home icon contact icon B search icon B

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.)
พร้อมด้วย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ให้การต้อนรับและติดตาม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รอว.) พร้อมคณะ

73159518 3053430728044165 7110985649882054207 o104639881 3053428321377739 6156532154769615579 o

 

105050040 3053430651377506 5393139737662960066 o105590481 3053429891377582 6277911545839265136 o

 

ในการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สวนศรีมูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เข้าเยี่ยมชมผลงานการปรับปรุงบำรุงดินด้วยถ่านชีวภาพร่วมกับสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่วนเกษตรไม้ผล พร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมชุดกับดักแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน และการพัฒนาสับปะรดห้วยมุ่นแบบครบวงจรด้วย วทน. และในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

105628671 3053428894711015 671035348031929361 o105192311 3053428731377698 5638043600510850854 o

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รอว. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมอาคารอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานรากในโครงการจ้างงานของ อว. และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลในรูปแบบ Targeted Poverty Alleviation รวมถึงการผลักดัน Regional BCG และนโยบาย อว. ผ่านมหาวิทยาลัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามรูปแบบ Regional System Integrator ต่อไป

105588243 3053432021377369 623856346116320508 o104484347 3053430184710886 4903350847732066243 o

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี

สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.