home icon contact icon B search icon B

 


(เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผสพถ.) และนางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOPด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจำนวน 9 โครงการ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 9 ราย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก ทั้งนี้ นายเอกพงศ์ฯ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในการแข่งขันทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

38B9FC44 C197 4850 8F99 B805DA95FBD5

35F575B7 7420 40FE 8902 AAB5626727D8  BD9B5546 1841 4D33 B9AF A520DD982283


เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี

สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.