118630051 4652632491413868 5546263727951455756 o

118710644 4652632401413877 3758401657693837794 o

              1 กันยายน 2563 :  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ H.E. Mr. Szilveszter Bus เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ได้ลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2020 2022 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

118469475 4652631018080682 52097762013718812 o

118537129 4652633801413737 5534665995024509614 o 118653799 4652633651413752 7894848373141227113 o

การลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยน ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างไทยและฮังการี โดยมุ่งเน้นที่การเคลื่อนย้ายนักศึกษาซึ่งรัฐบาลฮังการีได้มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนภายใต้ชื่อ Stipendium Hungaricum Scholarship ให้แก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์รวม 40 ทุนต่อปี โดยทุนการศึกษานี้ครอบคลุมการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สมัครเข้ารับทุนชาวไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากฝ่ายฮังการีเพื่อเข้ารับทุน จำนวน 36 คนซึ่งกำลังจะเริ่มเข้าศึกษาในเดือนตุลาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ที่มีผู้สมัครชาวไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 13 คน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับทุน ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันอุดมศึกษาฮังการีกำหนด และไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ หรือผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้) ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu

118540503 4652630271414090 56569246229470846 o

ถ่ายภาพ         : อินทิรา บัวลอย
ข้อมูลข่าว       : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

ข่าวเผยแพร่    : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

www.facebook.com/opsMHESI/