88397675 3879059665437825 2787741045654290432 o

5 มีนาคม 2563 - รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (เขตร็อกกี้) ของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย University of Denver, University of Montana, University of Wyoming และ University of Utah ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี

ในการนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน การยกระดับคุณภาพงานวิจัย รวมไปถึงการสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานไทยเข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย สป.อว. สอวช. วช. สกสว. และสสวท.

88169065 3879062085437583 4635105508724834304 o  88174004 3879061008771024 7617871411448643584 o

 

เผยแพร่โดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 https://www.facebook.com/opsMHESI/