1

20 มีนาคม 2563 : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 สป.อว. กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา ผ่านระบบ Video Conference System (VCS) โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ศรีอยุธยา)

246631

ในการประชุมฯ มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา รวมทั้งการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ อีกทั้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมอุดมศึกษา.

90056086 90017811