DSC 7009
DSC 7100
15 มกราคม 2563 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40” (WUNCA 40th) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
DSC 6977
 
DSC 6997
 
DSC 6930
 
ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับในนามของชาวจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน กล่าวรายงานโดย นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 900 คน
DSC 6934
ติดตามลิ้งค์ถ่ายทอดสด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 40 
Workshop on UniNet Network and Computer Application
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี