home icon contact icon B search icon B

 

1

 

                        เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการการสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒) โดยมีนางสาวสุกัญญา อามีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวกรรณิกา ดุรงคเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

2 3 8

                                           7  5