home icon contact icon B search icon B

 

วิสัยทัศน์

 มุ่งประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกหลักนำ สป. สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  2. พัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
  3. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำ ปรึกษา แนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
  4. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
  5. เป็นศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางของหน่วยงานและข้อมูลดัชนี ชี้แนะ การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ สนับสนุนเทคนิคทางวิชา การเกี่ยวกับการประมวล ผลและสื่อสารข้อมูลตลอด จนการบริการเผยแพร่ข้อ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย