home icon contact icon B search icon B

 

S 5120020

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวง และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) ได้มอบข้อมูลเพื่อร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

S 5120020

 S 5120022

                                   S 5120018  S 5120021