home icon contact icon B search icon B

 

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0021

 ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0021

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ในการนี้ นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สอว. และคณะ ร่วมเดินทางพร้อมทั้งรายงานการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้โดยมีนายคำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการโครงการฯ รวมถึง นางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ (ผอ.ศวภ.3) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้รายงานสรุปความเป็นมาและภาพรวมอาคาร แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในด้านการตกแต่งภายในการสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขปัญหา การพังทลายของดินการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0030        ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0031

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0023        ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0022

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0027

จากนั้น ได้เยี่ยมชมพื้นที่ใช้ประโยชน์ต่างๆ ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เช่น ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และ Auditorium

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0007        ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0016

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0004        ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0017

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0015        ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0002

ตรวจอทยานวทย ใต 190802 0001        24233

                ในช่วงบ่าย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมคณะให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประกอบด้วยผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ ผลงานของทีมนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมความคืบหน้าการก่อสร้างพื้นที่ Co-working Space ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการนี้ ได้มีตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ Innovative Startup จาก Microneed Team ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ เวที STARTUP THAILAND LEAGUE 2019 ร่วมนำเสนอผลงาน และบอกเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการนี้ด้วย

24237        20190801 190802 0014

20190801 190802 0004        20190801 190802 0007

20190801 190802 0001