home icon contact icon B search icon B

 

เผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด